top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

THE TRAVELLING WEDDING PLANNER

DEFINITIES

 • TTWP: de gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Susanna van Uffelen & Nina Molendijk, handelend onder de naam “ The Travelling Wedding Planners” (hierna: ‘TTWP’), alsmede eventuele andere aan deze onderneming gelieerde ondernemingen;

 • Opdrachtgever: de wederpartij van TTWP zijnde degene die de Opdracht aan TTWP heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft of evenement, of in wiens naam TTWP een bruiloft of evenement organiseert of een reservering daartoe maakt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook wel de ‘aanvrager’ genoemd;

 • Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep;

 • Overeenkomst/Opdracht: elke afspraak tussen TTWP en de Opdrachtgever tot het verlenen van Diensten;

 • Diensten: het organiseren van een bruiloft of evenement waarbij TTWP uitdrukkelijk optreedt als zijnde een tussenpersoon op basis van een fee. TTWP gaat inzake haar Diensten uitdrukkelijk niet voor eigen naam en rekening overeenkomsten aan met Leveranciers;

 • Leverancier: degene die in de uitoefening van zijn/haar bedrijf goederen en/of diensten aanbiedt/levert ten behoeve van een door TTWP te organiseren bruiloft of evenement;

 • Derden: andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;

 • Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, post of WhatsApp.

ARTIKEL 1A - ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van TTWP en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen TTWP en de Opdrachtgever.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden uitgesloten.

 3. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Indien TTWP niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TTWP in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TTWP en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep op kan worden gedaan.

 7. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een Overeenkomst met TTWP of het deelnemen bij/door of namens Opdrachtgever en aan een bruiloft/evenement van TTWP.

 8. Deze algemene voorwaarden gelden ook na het einde van de Overeenkomst.

 9. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.

 10. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolg Opdrachten/-Overeenkomsten.

ARTIKEL 1B - IDENTITEIT TTWP

Naam bedrijf: The Travelling Wedding Planner

Straatnaam en nummer: Da Costakade 110

Postcode en vestigingsplaats: 1056 XA te Amsterdam

Postadres: Bloys van Treslongstraat 12H, 1056XA, te Amsterdam

Telefoonnummer: +31 625353062

Kvk-nummer: 75237903

ARTIKEL 2 - TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever Schriftelijk een aanbod van TTWP aanvaardt en voldoet aan de eventuele daarbij gestelde voorwaarden. De Opdrachtgever ontvangt van TTWP schriftelijk een bevestiging van het ontvangst van de aanvaarding van het door haar gedane aanbod

 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken.

 4. De uitgebrachte offertes zijn wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes/voorstellen kunnen geen rechten worden ontleend en binden TTWP niet.

 5. Indien TTWP de Opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een getekende Overeenkomst tot Opdracht tot stand is gekomen, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatie bezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.

 6. De prijzen in genoemde offertes/voorstellen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

 7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is TTWP daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TTWP anders aangeeft.

 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht TTWP niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.    

 9. Aanbiedingen en offertes/voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

 10. Het staat TTWP altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een aanvaard aanbod. Indien reeds betaald is, zal TTWP dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken.

 11. TTWP behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat een Opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien TTWP weigert, dan zal zij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

ARTIKEL 3 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. TTWP zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. TTWP heeft hierbij uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist of dit anderszins naar het oordeel van TTWP noodzakelijk en/of wenselijk is, heeft TTWP het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door Derden.

 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TTWP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de juiste (door TTWP aangegeven) vorm aan TTWP worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet in de juiste vorm aan TTWP zijn verstrekt, heeft TTWP het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. TTWP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat TTWP is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

 5. Indien door TTWP of door TTWP ingeschakelde Derden in het kader van een Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, dient de Opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 6. Opdrachtgever vrijwaart TTWP dan wel door TTWP ingeschakelde Derden, voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

 7. Indien de Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 1 (één) maand voordat deze inzet moet plaatsvinden aan TTWP Schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op de grond van het overeengekomen uurtarief exclusief eventuele reis en verblijfkosten.

 8. Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor TTWP en de eventueel door haar ingeschakelde Derden. TTWP zal, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, de kosten van een hotelovernachting (voor de duur van de bruiloft + één nacht ervoor en één nacht erna) bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen TTWP en de Opdrachtgever hierover plaatsvinden.

 9. Opdrachtgever geeft toestemming aan TTWP tot het gebruik van beeldmateriaal - in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan - ten behoeve van het portfolio van TTWP.

 10. De styling materialen die TTWP ter beschikking stelt blijven eigendom van TTWP. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan TTWP worden geretourneerd, dan dient de Opdrachtgever de vervangingswaarde aan TTWP te vergoeden.

 11. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Opdrachtgever dus geen recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 4 - WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TTWP zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 3. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TTWP de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 4. TTWP behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen Opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de Opdrachtgever door te berekenen. TTWP is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

ARTIKEL 5 - LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Indien de Opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of Diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de Opdracht/Overeenkomst alsnog in rekening gebracht volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door TTWP.

 2. Het verzoek door de Opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na Schriftelijke bevestiging van TTWP. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de Opdrachtgever.

 3. Het niet op tijd of niet in de juiste vorm aanleveren van informatie en overige bescheiden waarvan de Opdrachtgever weet of begrijpt dat deze mogelijk van invloed zijn op de leveringstermijnen of de kosten, komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. TTWP is in dat kader gerechtigd de extra kosten die daar (mogelijk) mee gemoeid zijn in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 6 - HONORARIUM

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelastingen en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. TTWP behoudt zich het recht voor om éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. TTWP behoudt zich het recht voor 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop TTWP in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Opdrachtgever door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.

 4. Het honorarium van TTWP is exclusief (eventuele) onkosten van TTWP en exclusief declaraties van door TTWP ingeschakelde Derden.

 5. De door TTWP gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht.

 6. De door TTWP gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst buiten Nederland (m.b.t ‘Destination Weddings’) worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van onder meer de kosten voor eventuele vliegtickets, accommodatie en voorzieningen etc.

 7. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

ARTIKEL 7 - BETALING

 1. Bij het afsluiten van de Overeenkomst voor een bedrag boven €2.000,00 vindt er door de Opdrachtgever een voorschot betaling plaats (ook wel commitment fee genoemd) van 40% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij Schriftelijk tussen Opdrachtgever en TTWP anders is overeengekomen. De Opdrachtgever ontvangt tussentijds een tweede factuur van 30-60% van het geoffreerde bedrag, en minimaal 14 (veertien) dagen voor de bruiloft een derde factuur voor het restant van het geoffreerde bedrag, tenzij Schriftelijk tussen Opdrachtgever een TTWP anders is overeengekomen.

 2. Een Overeenkomst voor een bedrag onder €2.000,00 dient in één betaling (100%) te worden voldaan binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, maar altijd voorafgaande aan de bruiloft/het event. Het complete bedrag dient derhalve altijd uiterlijk voor de bruiloft/evenement te worden voldaan.

 3. Voor de bruiloft/evenement ontvangt de Opdrachtgever een betaalverzoek voor een voorschot op de gemaakte kosten van €1500. Dit bedrag wordt door TTWP gebruikt voor de reis en verblijfkosten en wordt met het totaal bedrag aan kosten verrekend aan het einde van de bruiloft/evenement.

 4. Na de bruiloft/evenement ontvangt de Opdrachtgever eventueel een laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de Opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting ook hier niet op.

 5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TTWP te melden.

 6. Indien de bruiloft om welke reden dan ook wordt verplaatst door de Opdrachtgever naar het volgende kalenderjaar, dan gaat dit in overleg met TTWP. Ten aanzien van deze verplaatsing geldt dat dit tot uiterlijk 3 (drie) maanden voorafgaand aan de bruiloft of het evenement kan, en met dien verstande dat dit slechts kan op basis van beschikbaarheid. Voor een verplaatsing naar het opvolgende kalenderjaar wordt een meerprijs van 50% van het totaalbedrag aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, plus de overige kosten die zijn ontstaan door de verplaatsing (denk onder meer aan meerwerk: uren op basis van nacalculatie, additionele kosten van de locatie, van leveranciers etc.).

 7. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. TTWP is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. TTWP is tevens gerechtigd om aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten, gewerkte uren en gedane investeringen. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 8. Indien de Opdrachtgever een consument is, en deze niet tijdig betaalt, dan wordt deze door TTWP gewezen op de te late betaling en wordt aan hem een termijn van 14 (veertien) dagen gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, is de Opdrachtgever in verzuim. Hierdoor is de Opdrachtgever ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is TTWP Gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 9. In geval van (redelijk zicht op) liquidatie, faillissement, beslag, een schuldsanering in het kader van de WSNP of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van TTWP op de Opdrachtgever en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens TTWP onmiddellijk opeisbaar.

 10. Indien de Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft TTWP het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 11. TTWP heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TTWP kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. TTWP kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 12. Is Opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10 % over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 250 euro en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

 13. Opdrachtgever is over de gemaakte (buitengerechtelijke) incassokosten tevens rente verschuldigd.

Een vraag over onze Algemene Voorwaarden? Stuur ons gerust een berichtje!

Download hier onze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 8 - ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES

 1. Reclames dienen uiterlijk binnen 72 (tweeënzeventig) uur, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft of evenement, Schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij TTWP te worden ingediend. Indien het gaat om een zichtbaar gebrek bij levering, geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur na de bruiloft/het evenement. Het indienen van reclames ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de door TTWP ingediende facturen, tijdig te voldoen.

 2. De Opdrachtgever dient TTWP in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan TTWP is gemeld, dan wordt de Dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

 4. TTWP dient terstond in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren.

ARTIKEL 9 – OPZEGGING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

 1. TTWP heeft te allen tijde het recht een Overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de Opdracht/Overeenkomst in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. TTWP heeft tevens het recht een Overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

 2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is TTWP gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten Overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft TTWP recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan TTWP zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en de tot dan toe gedane investeringen.

 4. TTWP is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de Overeenkomst TTWP ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.

 5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TTWP op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TTWP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. TTWP behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 6. Onder annulering wordt verstaan het beëindigen van de Overeenkomst voordat TTWP de uitvoering daarvan heeft voltooid.

 7. Indien de Opdrachtgever een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door TTWP gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan Derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de Overeenkomst bij opzegging tot 6 (zes) maanden voor de levering/de datum van het evenement, of 75 % van de som van de Overeenkomst bij opzegging tussen 6 (zes) en 3 (drie) maanden voor de levering/de datum van het evenement, of 100 % van de som van de Overeenkomst bij annulering vanaf 3 (drie) maanden voorafgaand aan levering/de datum van het evenement, waarbij het bedrag altijd minimaal gelijk is aan de werkelijke annuleringskosten welke TTWP aan Derden zal moeten voldoen bij annulering van de Overeenkomst/Opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale Overeenkomst.

ARTIKEL 10 -AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

In geval de Opdrachtgever een Consument is:

 1. De totale aansprakelijkheid van TTWP is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van TTWP uit te keren bedrag.

 2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden, dan wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 3. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van TTWP voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TTWP.

 

In geval de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf:

 

4. TTWP is niet aansprakelijk voor indirect en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van TTWP voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TTWP. TTWP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Indien TTWP in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen dat bepaald is in dit artikel, dan zal de totale aansprakelijkheid van TTWP beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).

6. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van TTWP uitkeert.

7.Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden, dan wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

8. Onder directe schade wordt verstaan:

A. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft in de zin van deze voorwaarden;

B. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TTWP aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan TTWP toegerekend kunnen worden;

C. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9. Opdrachtgever vrijwaart TTWP voor eventuele aanspraken van Derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

 

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

10. TTWP raadt Opdrachtgever aan een deugdelijke (bruilofts)verzekering af te sluiten.

11. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij TTWP meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TTP vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

12. TTWP is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.

13. TTWP sluit daarnaast elke aansprakelijkheid uit, welke aansprakelijkheid ontstaat uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit :

  1. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer c.q. bezoeker van een bruiloft/evenement, zoals ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, het onjuist of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en/of aanwijzingen.

  2. Handelen en invloeden van direct bij de uitvoering van de bruiloft/evenement betrokken Derden.

  3. Handelen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de bruiloft/evenement betrokken Derden.

  4. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van TTWP en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan TTWP kunnen worden toegerekend.

  5. Diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van zaken en/of vermissing van zaken en personen tijdens een bruiloft of een ander evenement, op locatie dan wel op het nautische gebied. Hieronder wordt mede begrepen diefstal van of schade aan goederen en overige zaken van Leveranciers, zowel gedurende als voor of na het evenement of de bruiloft. TTWP is hiervoor nimmer verantwoordelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van TTWP.

  6. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan Derden, leveranciers van goederen en/of diensten, dan wel goederen en/of diensten op zich geleverd door Derden tijdens de uitvoering van een bruiloft.

  7. Schade aan goederen en/of diensten voor, tijdens of na een bruiloft is voor rekening en risico van betreffende leverancier, voor deze schade kan TTWP nimmer aansprakelijk gesteld worden.

ARTIKEL 11 –  UITBESTEDING WERK AAN DERDEN

 1. De Opdrachtgever machtigt TTWP om de Opdracht/Overeenkomst op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De Opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door TTWP aan Derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door TTWP met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en).

 2. Producten en/of diensten die niet door TTWP zelf geleverd kunnen worden, worden geleverd via (toe)Leveranciers. De kosten die gemoeid zijn met de inschakeling deze (toe)Leveranciers zijn voor de Opdrachtgever en betaling geschiedt via TTWP, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Het is Opdrachtgever na het sluiten van de Overeenkomst en de introductie aan deze (toe)Leverancier door TTWP niet toegestaan om deze (toe)Leveranciers te benaderen buiten TTWP om.

 3. TTWP wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van zijn (toe)Leveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken.

 4. Indien TTWP als tussenpersoon (cq boekingskantoor) fungeert en alleen de administratieve handelingen inzake de Opdracht verricht, kan TTWP nooit worden aangesproken op handelingen, wijzigingen of andere zaken die tijdens de uitvoering van de Opdracht plaatsvinden, als bedoeld in de Overeenkomst.

 5. Mochten er geschillen ontstaan tussen Opdrachtgever en (toe)Leverancier, dan zal TTWP pogen hiertussen te bemiddelen echter TTWP kan nooit worden aangesproken voor enige schades, tekortkomingen, afwijking in haar product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en/of rentes en over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen Opdrachtgever en toeleverancier.

 6. Indien de Opdrachtgever zelf Leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze Leveranciers uiterlijk 1 (één) maand voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal TTWP hiervoor een bedrag van €175,- inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging voor in rekening brengen.

ARTIKEL 12 - RECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door TTWP uitgevoerde Overeenkomst rusten bij TTWP. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.

 2. De door TTWP verstrekte stukken aan Opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het - al dan niet na bewerking - integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door TTWP  is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met TTWP.

 3. TTWP behoudt het recht de vergaarde kennis die bij de uitvoering van de Overeenkomst tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever aan Derden wordt verstrekt.

 4. TTWP heeft het recht de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie of promotie.

 5. Opdrachtgever vrijwaart TTWP voor aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

 6. Indien TTWP auteursrecht heeft op een in Opdracht van de Opdrachtgever gemaakt portret, dan geeft Opdrachtgever TTWP toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van Opdrachtgever.

 7. Opdrachtgever is in aanvulling op het vorige lid aansprakelijk voor portretrechten van Derden (zijnde bezoekers of deelnemers aan de bruiloft of het evenement). Opdrachtgever vrijwaart TTWP dan ook voor mogelijke inbreuken hieromtrent.

 8. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, dan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van TTWP op schadevergoeding.

ARTIKEL 13 - GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TTWP gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet bevoegde rechter aangewezen Derde te verstrekken, en TTWP zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is TTWP niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

 3. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze bepaling, dan is hij, ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of een gerechtelijke procedure is vereist, een direct opeisbare boete van 20.000 (twintigduizend) euro verschuldigd aan TTWP voor elke overtreding zonder dat er sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd eventuele andere rechten van TTWP, waaronder haar recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14 - OVERMACHT

 1. TTWP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TTWP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TTWP niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:

  • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;

  • een dag of dagen van nationale rouw;

  • contingentering- of andere overheidsmaatregelen;

  • overheidsbesluiten;

  • werkstaking;

  • natuurrampen;

  • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van TTWP;

  • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;

  • epidemieën of pandemieën.

 1. In geval van overmacht zal TTWP zich naar redelijk inspannen om de Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

 2. Voor zover TTWP ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TTWP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 3. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft TTWP het recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

 1. De rechter in de vestigingsplaats van TTWP is bij uitsluiting van ieder ander bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen TTWP en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 17 – MEDEWERKERSBEDING

 1. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 2. TTWP zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als ten minste een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

ARTIKEL 18 – EXCLUSIVITEIT

 1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Opdrachtgever aan TTWP het exclusieve recht de toegewezen Opdracht/Overeenkomst uit te voeren.

ARTIKEL 19 – SURVIVAL

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 10 (Aansprakelijkheid) 12 (Rechten en Intellectueel eigendom), artikel 13 (Geheimhouding), artikel 16 (Toepasselijk recht) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

ARTIKEL 20 – WIJZIGING, UITLEG, EN VINDPLAATS VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te Amsterdam.

 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 3. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 4. TTWP is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal TTWP de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.

 5. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

 6. Indien de wijziging TTWP de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, dan heeft de Consument het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

bottom of page