ALGEMENE VOORWAARDEN

THE TRAVELLING WEDDING PLANNER

DEFINITIES

TTWP: gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Susanna van Uffelen & Nina Molendijk, handelend onder de naam “ The Travelling Wedding planner(TTWP); gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder KVK nummer 75237903.

Opdrachtgever: de wederpartij van TTWP zijnde degene die de opdracht aan TTWP heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft of evenement, of in wiens naam TTWP een bruiloft of evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd. 

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Leverancier: degene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door TTWP te organiseren bruiloft of evenement. 

Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buiten komende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop TTWP geen invloed kan uitoefenen en waardoor TTWP niet, niet tijdig, of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan​​:

 • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;

 • een dag of dagen van nationale rouw;

 • contingentering- of andere overheidsmaatregelen;

 • overheidsbesluiten;

 • werkstaking;

 • natuurrampen;

 • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van TTWP

 • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;

 • epidemieën of pandemieën

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van The Travelling Wedding Planner alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/ of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften, in de breedste zin van het woord, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

 2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TTWP en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met TTWP of het deelnemen bij/door of namens opdrachtgever en aan een bruiloft/evenement van TTWP.

 4. De algemene voorwaarden gelden ook na het einde van de overeenkomst. 

ARTIKEL 2 - TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk een aanbod van TTWP aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van TTWP schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst.

 2. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes/voorstellen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 3. Indien TTWP de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een getekende overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatie bezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.

 4. De prijzen in genoemde offertes/voorstellen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 

 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is TTWP daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TTWP anders aangeeft. 

 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht TTWP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.    

 7. Aanbiedingen en offertes/voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

 8. Het staat TTWP altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een aanvaard aanbod. Indien reeds betaald is, zal TTWP dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken.

ARTIKEL 3 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. TTWP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. TTWP heeft hierbij een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TTWP het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. 

 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TTWP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TTWP worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TTWP zijn verstrekt, heeft TTWP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

 4. TTWP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat TTWP is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens. 

 5. Indien door TTWP of door TTWP ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

 6. Opdrachtgever vrijwaart TTWP dan wel door TTWP ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 

 7. Indien de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan TTWP schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op de grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten. 

 8. Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor TTWP en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan een uur rijden van de woning van TTWP is gelegen dan zal TTWP de kosten van een hotelovernachting bij de opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen TTWP en de opdrachtgever hierover plaatsvinden. 

 9. Opdrachtgever geeft toestemming aan TTWP tot het gebruik van beeldmateriaal - in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan - ten behoeve van het portfolio van TTWP. 

 10. De styling materialen die TTWP ter beschikking stelt blijven eigendom van TTWP. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan TTWP worden geretourneerd dient de opdrachtgever de vervangingswaarde aan TTWP te vergoeden.

ARTIKEL 4 - WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TTWP zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

 3. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TTWP de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

 4. In afwijking van lid 4.3. zal TTWP geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TTWP kunnen worden toegerekend. 

 5. TTWP behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. TTWP is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

ARTIKEL 5 - LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door TTWP.

 2. Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van TTWP. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 6 - HONORARIUM

 1. Het honorarium van TTWP is exclusief onkosten van TTWP en exclusief declaraties van door TTWP ingeschakelde derden.

 2. De door TTWP gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,45 per gereden kilometer.

 3. De door TTWP gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst buiten Nederland (m.b.t Destination Weddings) worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van de kosten voor eventuele vliegtickets, accommodatie en voorzieningen. Deze afspraken worden altijd van tevoren afgelegd en in de eerste offerte vastgesteld door TTWP.

ARTIKEL 7 - BETALING

 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst voor een bedrag boven €1.000,00 vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats (ook wel commitment fee genoemd) van €1000,- van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en TTWP anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt tussentijds een tweede factuur van 50% van het geoffreerde bedrag en minimaal 14 dagen voor de bruiloft een derde factuur voor het restant van het geoffreerde bedrag, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever een TTWP anders is overeengekomen. Een overeenkomst voor een bedrag onder €1.000,00 dient in een betaling (100%) te worden voldaan nadat deze overeenkomst heeft plaatsgevonden en worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, maar altijd voorafgaande aan de opdracht/het event.  Het complete bedrag dient altijd uiterlijk voor de bruiloft/evenement te worden voldaan. Na de bruiloft/evenement ontvangt de opdrachtgever eventueel een laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

 2. Indien de bruiloft om welke reden dan ook wordt verplaatst door de opdrachtgever naar het volgende kalenderjaar, dan gaat dit in overleg met TTWP. Voor verplaatsing naar het opeenvolgende kalenderjaar wordt een meerprijs van 50% extra van de minimale omzetgarantie gefactureerd, plus eventueel meerwerk (uren op basis van nacalculatie).

 3. De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. TTWP is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. TTWP is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vord

 5. eringen van TTWP op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 6. TTWP heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TTWP kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. TTWP kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 7. Is opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10 % over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 250 euro en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.  

 8. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

ARTIKEL 8 - ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES

 1. Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij TTWP te worden ingediend. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door TTWP ingediende facturen, tijdig te voldoen. 

 2. TTWP dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand.

ARTIKEL 9 – OPZEGGING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

 1. TTWP heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. TTWP heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

 2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is TTWP gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft TTWP recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan TTWP zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 

 4. TTWP is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst TTWP ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft. 

 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TTWP op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TTWP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

 6. TTWP behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door TTWP gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 70 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 90 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering, terwijl annuleren op de dag van de bruiloft/evenement zelf het vergoeden van de volledige overeengekomen prijs voor betreffende bruiloft/evenement door opdrachtgever aan TTWP impliceert, waarbij het bedrag altijd minimaal gelijk is aan de werkelijke annuleringskosten welke TTWP aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.

ARTIKEL 10 -AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

 1. TTWP sluit elke aansprakelijkheid uit, welke aansprakelijkheid ontstaat uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit : 

  1. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer van een bruiloft/evenement, zoals ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, het onjuist of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en/of aanwijzingen. 

  2. Handelen en invloeden van direct bij de uitvoering van de bruiloft/evenement betrokken derden. 

  3. Handelen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de bruiloft/evenement betrokken derden. 

  4. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van TTWP en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan TTWP kunnen worden toegerekend. 

  5. Diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van zaken en/of vermissing van zaken en personen tijdens een bruiloft, op locatie dan wel op het nautische gebied. 

  6. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan derden, leveranciers van goederen en/of diensten, dan wel goederen en/of diensten op zich geleverd door derden tijdens de uitvoering van een bruiloft. 

  7. Schade aan goederen en/of diensten voor, tijdens of na een bruiloft is voor rekening en risico van betreffende leverancier, voor deze schade kan TTWP nimmer aansprakelijk gesteld worden. 

  8. Indien TTWP aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van eenmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal 3000 euro (zegge drieduizend euro).

  9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan; de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TTWP aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan TTWP toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  10. TTWP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie. 

  11. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TTWP of zijn ondergeschikten.

ARTIKEL 11 –  UITBESTEDING WERK AAN DERDEN

 1. De opdrachtgever machtigt TTWP om de opdracht door een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door TTWP aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door TTWP met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

 2. Producten en/of diensten die niet door TTWP zelf geleverd kunnen worden, worden betrokken via toeleveranciers, kosten van deze toeleveranciers zijn voor de opdrachtgever en betaling geschiedt via TTWP. Tenzij anders is overeengekomen.

 3. TTWP wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van zijn toeleveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken.

 4. Indien TTWP als tussenpersoon (cq boekingskantoor) fungeert en alleen de administratieve handelingen inzake de opdracht verricht, kan TTWP nooit worden aangesproken op handelingen, wijzigingen of andere zaken die tijdens de uitvoering van de opdracht plaatsvinden, als bedoeld in de overeenkomst.

 5. Mochten er geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en toeleverancier, dan zal TTWP pogen hiertussen te bemiddelen echter TTWP kan nooit worden aangesproken voor enige schades, tekortkomingen, afwijking in haar product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en/of rentes en over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen opdrachtgever en toeleverancier.\

Indien de opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal TTWP hiervoor een bedrag van €175,- inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging voor in rekening brengen.

ARTIKEL 12 - RECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. TTWP behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zijn de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

 2. Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, computerprogramma’s, systeemontwerpen, (model)contracten en andere geestesproducten van TTWP, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van TTWP toegestaan.

ARTIKEL 13 - GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TTWP gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en TTWP zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is TTWP niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

ARTIKEL 14 - OVERMACHT

 1. TTWP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TTWP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TTWP niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:

  • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;

  • een dag of dagen van nationale rouw;

  • contingentering- of andere overheidsmaatregelen;

  • overheidsbesluiten;

  • werkstaking;

  • natuurrampen;

  • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van TTWP

  • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;

  • epidemieën of pandemieën

 3. In geval van overmacht zal TTWP zich naar redelijk inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. 

 4. Voor zover TTWP ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TTWP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

 1. De rechter in de vestigingsplaats van TTWP is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft TTWP het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen TTWP en de opdrachtgever is Nederlands recht en Internationaal Privaatrecht van toepassing.

ARTIKEL 17 – WIJZIGING, UITLEG, EN VINDPLAATS VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te Amsterdam. 

 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

 3. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. 

Een vraag over onze Algemene Voorwaarden? Stuur ons gerust een berichtje!